Coneixem les plantes
Títol: Coneixem les plantes

Nivell Ed.:

  • Etapa: Primària
  • Cicle: 3r

Idioma: Anglès

Àrea: Anglès i Coneixement del Medi

Continguts: les plantes: els seus elements i funcions:

-Parts d'una planta.

-Tipus de plantes: arbres, arbustos, herbes i flors.

-Processos bàsics de nutrició i respiració de les plantes.

-Normes de cura i conservació de la naturalesa.

-Utilitat de les plantes per a l'ésser humà.

-Frases simples i compostes relacionades amb les plantes.

-Poesies, cançons, endevinalles i contes relacionats amb les plantes.

-Expressió i comprensió oral en l'establiment de diàleg amb el mestre i els seus companys utilitzant el vocabulari bàsic.

-Valoració dels serveis existents per a la conservació de la natura (bombers,ecologistes, associacions, etc.).

-Respecte i cura pel món vegetal existent en el nostre entorn (plantes, arbres del col·legi ...)

-Interès i gust per participar en situacions de comunicació oral.
-Interès per la comprensió i producció de missatges.

Adreça: http://www.botanical-online.com/lasplantasangles.htm
Aplicació didàctica:
*Procés
Durant les passades sessions de coneixement del medi a 6è, els alumnes i jo havíem d’afrontar el tema de les plantes i la vegetació a Espanya. Una manera d’introduir el tema d’acord amb els seus interessos i contribuir a situacions d’aprenentatge en les que l’alumnat pugui co-construir amb el mestre el seu coneixement va ser presentar la següent activitat. Hagués esta, tal vegada, més ràpid simplement fer només l’exercici fent la lectura del tema i realitzar les activitats de comprensió de la lliçó, però així no haguéssim treballat una tasca rica, és a dir, aquella que permet exercitar la Zona de Desenvolupament Proper de l’alumnat.

Primerament vaig engrescar l’alumnat fent-los preguntes obertes d’introducció/presentació com: heu plantat mai un arbre?, vos heu fitxat amb la seva forma?... això no deixava de ser una estratègia per aconseguir enriquir més l’activitat. D’aquí va sorgir la necessitat de fer una llistat amb els passos que es calia seguir si volíem sembrar una planta. Com que el centre compta amb un hortet, l’exercici no va ser complicat. Seguidament i un pic iniciada la tasca, els hi vaig proposar el projecte amb el qual feríem feina durant aquesta lliçó: Per què s’han de plantar nous arbres? Per què cal que es repobleixin els boscos? Els alumnes havien de treballar en els beneficis socials, comunals i mediambientals dels arbres. Més tard podrien enriquir les seves conclusions mitjançant la recerca feta al recurs web botanical online a l’aula d’informàtica. Aquesta pàgina web permet que l’alumnat faci les seves recerques generant actituds de curiositat i d’interès per la seva resolución i permetent abordatges diferents per part d’alumnes diferents. A més aquesta va acabar sent rica perquè alhora també va ajudar a obtenir resultats per camins diversos dels diferents grups, presentar la informació inicial usant representacions diverses, va afavorir la generació d’opinions personals i crítiques diferents i va facilitar l’intercanvi d’aquestes opinions finals en petits grups i en el gran grup classe.

L’alumnat va ser organitzat en grups de 4/5 per poder resoldre a les preguntes proposades per al projecte. Després escriviren les seves conclusions en un format d’openoffice per poder-les més tard compartir amb la resta del grup classe. Alguns dels aspectes que havien de cercar i investigar a través del web els hi vaig suggerit com a al·licient i altres varen ser extrets per ells.


Pel que fa a l’avaluació dels alumnes, per una banda vaig deixar que ells dibuixassin les seves conclusions, que eren els resultats extrets de la seva recerca. Això sí, guiant aquest procés els resultats varen ser molt positius. En poques paraules, conclogueren que amb molt poquet i posant un poquet de la nostra part s’extreuen molts de beneficis de plantar i tenir cura dels arbres, així com de la seva importància. Per altra banda, vaig crear una rúbrica (fitxa sota) per poder avaluar a nivell grupal el treball dels alumnes.


o Objectius d’àrea

® reconèixer els principals elements del nostre entorn natural: plantes, arbres, vegetació, clima, etc.
® identificar les principals parts de les plantes
® interessar-se per conèixer les característiques dels arbres i la seva importància a la natura
® analitzar les característiques més significatives dels principals elements de l’entorn natural i descobrir-ne l’organització i les interaccions
® tenir interès per descriure i identificar les plantes (arbres, arbustos i herbes) més característics de les Illes Balears
® identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn
® reconèixer el diferent vocabulari relacionat amb les plantes en anglès

o Competències

® competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
® competència social i ciutadana
® competència en comunicació lingüística
® tractament de la informació i competència digital
® competència per aprendre a aprendre


Avaluació: lactivitat va generar un debat entre tot el grup classe on els alumnes extragueren les seves pròpies conclusions/respostes. A la vegada, jo vaig dur a terme la meva pròpia avaluació per observar a nivell individual si els alumnes havien assolit els objectius didàctics marcats. A continuació vos present la taula en què s'exposen els aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'avaluar el treball. La primera us ajudarà a valorar la intervenció a nivell individual i la segona el treball en grup. En ambdós casos, es pretén avaluar el procés (avaluació continuada) i el resultat obtingut (avaluació final).
Þ Rúbrica per activitats de grups de treball del projecte

Excel·lent

Acceptable

Fluix

Treball en grup

(Avaluació per a cada alumne)

1. és responsable,
2. respecta la feina dels companys/es
3. comparteix idees i fa aportacions al grup.

1. de vegades li costa ser responsable.
2. respecta la feina dels companys/es, tot i que de vegades li costa treballar en grup.
3. comparteix idees i fa aportacions al grup.

1. en general li costa treballar en grup i aportar idees.
2. li costa respectar la feina dels companys/es.
3. li costa compartir les seves idees i fer aportacions al grup.

Autonomia

navega de forma autònoma per internet.

navega per internet, però de vegades necessita l'ajuda del mestre/a.

li costa navegar per internet. requereix atenció personalitzada.

Recerca

informació

troba fàcilment la informació que es demana.

amb l'ajuda del mestre/a troba la informació que es demana.

li costa trobar la informació que es demana.

Motivació

està molt motivat/da.

està motivat/da.

nno està gaire motivat/da.

Realització mural/poster

recull tota la informació i material per fer el mural.

recull una part de la informació i del material per fer el mural.

li costa recollir la informació i el material per fer el mural.

Cooperació amb els companys

Tots els membres del grup han col·laborat activament i l'intercanvi d'idees i suggereriments ha estat molt actiu.

Els membres del grup han treballat de vegades individualment. L'intercanvi d'idees ha estat molt acceptable.

No tots els membres del grup han participat amb la mateixa intensitat.Treball massa individual. No hi ha hagut intercanvi d'informació entre companys.


Valoració:

Com ja he comentat abans l’avaluació de l’alumnat ha tengut dues parts. Per una banda, els alumnes han presentat les seves conclusions del treball de recerca i això ha estat una autoavaluació del projecte en si. Per altra banda, gràcies a la rúbrica he pogut avaluar a cadascú dels alumnes individualment i alhora a nivell grupal poder avaluar al el treball del grup.


L’activitat ha estat molt enriquidora per als alumnes perquè aquesta metodologia ens ha permet introduir un tema de coneixement del medi d’una manera més engrescadora i els resultats han estat més positius. Alguns alumnes que en aquesta assignatura desconnecten i es troben menys motivats han demostrat més implicació i millorar l’actitud davant l’activitat. Crec que una de les causes ha estat el fet d’utilitzar una activitat innovadora i també que a més s’hagués de fer feina amb les noves tecnologies. Per tant, puc assegurar que aquest recurs TIC ha contribuït a la resolució de la tasca. Allò que més m’ha sorprès es com cada grup ha sabut gestionar aquest recurs per extreure aquella informació rellevant per a solucionar els dubtes/incògnites que el projecte plantejava.

Imatge: