Surprise 5

Títol: Surprise 5

Nivell educatiu: 3r Cicle


Idioma: Anglès


Contingut: Jocs, una història, embarbussaments i cançons, un fons pel monitor de l'ordinador i unes targetes per si es vol enviar un e-mail.


Adreçahttp://elt.oup.com/student/surprise/level5/?cc=global&selLanguage=en

Estratègies didàctiques: Treball individual.

Aplicació didàctica: 

Aquest recurs és el que acompanya “virtualment” els llibres de text d'anglés Surprise. Evidentment la pàgina és tota en anglés, molt ben dividida en temes, i a cada tema hi ha; jocs, una història, embarbussaments i cançons, un fons per el monitor de l'ordinador i unes targetes per si es vol enviar un e-mail.

Activitats prèvies; anteriorment s'ha d'explicar els conceptes que es van a estudiar segons la unitat que volguem treballar i els seus continguts, Es fa una breu explicació dels conceptes de gramàtica i una pluja de idees del vocabulari que ja coneixen els alumnes sobre el tema que es treballa. Seguidament es pot utilitzar el recurs per consolidar aquests conceptes tot i com ja dic a l'apartat de l'avaluació es fa necessari complementar aquest recurs amb algun altra tipus de prova.

Análisi:

1. Competència lingüística: en quan a escoltar, sí que és veritat que hi ha diferents històries, cançons i embarbussaments per poder escoltar, a diferència de l'expressió oral.
Proposta de millora: Crear una situació a l'aula amb la qual els alumnes siguin capaços d'emetre algun misstage oral, que sigui motivadorper a ells i que a més recrei una situació real. Per exemple poden grabar una situació (anar a comprar al mercat) en que els alumnes s'expressen oralment en anglés i penjar-la al blog de l'escola.

2. Competència artística i cultural: l'aprenentatge d'una llengua ja implica també l'aprenentatge de la seva cultura. En part amb aquest recurs, sí que es treballa aquesta competència amb els embarbussaments.

Proposta de millora: Fer una recerca a Internet de diferents dites en anglés i comparar-les amb les dites que coneixen ells en la seva llengua.

3. Tractament de la informació i competència digital; En aquest recurs hi ha dos jocs en els quals els alumnes necessiten tenir un certs coneixements per emplenar un text curt i per poder completar uns mots encreuats.

Proposta de millora: aprendre a utilitzar un diccionari on-line (wordreference.com) en cas de no saber alguna de les paraules que es demanen per poder completar els jocs.

4. Competència matemàtica; en aquest recurs en cap moment es treballa aquesta competència.

Proposta de millora; com ja he dit abans hi ha fins a 6 unitats que tracten de diferents temes. Al final de cada tema es pot fer una valoració de la unitat i que els alumnes l'avaluin amb una nota, així es pot fer una mitja i comparar les mitjes de cada tema. També es pot fer mitjançant una votació del que els ha agradat més a cada un posant una nota de 1 a 5 per després treure els percentatges i fer un diagrama amb l'ordinador.

 5. Competència d'aprendre a aprendre; en aquest recurs no hi ha cap tipus d'autoavaluació. Simplement en els jocs hi ha una certa avaluació ja que si l'alumne s'equivoca el programa l'identifica com a errònea.

Proposta de millora; en part es tasca del mestre mitjançant l'avaluació ja sigui amb exàmens o treballas poder trobar una manera d'avaluar la feina que han realitzat els alumnes i els coneixements que han adquirit. Una altre manera és la de crear un diccionari virtual amb el vocabulari i algunes de les estructures gramaticals que els alumnes han aprés, cercant fotografies o informació a Internet.

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal; en aquesta web o recurs l'alumne sí que ha de tenir un cert criteri per identificar una sèrie de sentiments, principalment a les històries. Han de saber discriminar quines actituds o personatges són positius o bons i quins són negatius o dolents.

Proposta de millora; de cada unitat es pot augmentar el vocabulari, de manera que es vegi el que els alumnes tenen ganes de conéixer (moltes vegades a l'àrea d'anglés els alumnes tenen ganes de saber vocabulari que no apareix als seus llibres, però que ells utilitzen més sovint). Es pot fer un mural gros amb famílies de paraules i intentar relacionar els temes, ja que en aquesta web moltes vegades les unitats tenen poques coses en comú.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Aquí no hi ha cap tipus de coneixement o interacció amb el món físic. Senzillament prenen els continugts per tal vegada aplicar-los algun dia en una situació real.

Proposta de millora; sortir al carrer i exposar-se a les situacions reals. En un context de comprenssió i expressió oral que els alumnes puguin aplicar de forma real, ja que com qualsevol àrea de llengua l'aprenentatge d'una llengua ha d'estar enfocada a l'ús real per part dels alumnes, sinó, no té cap sentit aprendre-ho.

 8. Competència social i ciutadana; amb el recurs no es treballa aquesta competència, simplement com ja he dit en el punt 6, sí que han de tenir un cert criteri per diferenciar algunes actituds de les històries.

Proposta de millora; conèixer la forma correcte de dirigir-se a una persona en anglés, amb educació. Per aixó es poden recrear situacions a l'aula, o bé anar a cercar aquest tipus de situacions al carrer.


Per poder comparar els coneixements o continguts que han aprés els alumnes es faria de la següent manera.
  • En un primer moment entraríem al recurs d'una unitat determinada i simplement experimentaríem amb ell i en faríem una petita autoavaluació (cada alumne el seu). Què li pareix el recurs? Li ha agradat? Què milloraria? Ho ha trobat profitós?
  • Després apliacaríem les propostes de millora i faríem el mateix, una autoavaluació.
  • Finalment compararíem els resultats del recurs en primera instància i després de les millores.


Avaluació: Inclou activitats i jocs, però no és estrictament necesària una avaluació. Suposa més una eina de reforç que una eina amb avaluació concreta

Valoració: No pareix un recurs que pugui funcionar com a eina principal d'un aprenentatge, sinó més bé com un reforç educatiu a uns continguts treballats a l'aula i contextualitzats dins un aula.
Des de el meu punt de vista es poden millorar molts aspectes d'aquest recurs.

Imatge: