WORDLE

TITOL: Núvol de paraules Wordle: Paraules que rimen

ETAPA: Primària

ÀREA: Llengua

CONTINGUTS: A l'àrea de llengua. Discriminació de paraules que rimen.

ADREÇA: http://www.wordle.net/ El bloc de l'aula: http://aulaema.blogspot.com

APLICACsIÓ DIDÀCTICA: Escoltar un poema i llavors discriminar quines són les paraules que rimen i fer un llistat d’aquestes al Wordle.

ENRIQUIMENT DE LA TASCA. En primer lloc se presenta a la PDI un Wordle de paraules.

Primer pas: Gestionar preguntes de descobriment despertant l’ interès i la curiositat.

Segon pas: Escolta d’un poema i descobrir la relació de les paraules amb el poema.

Tercer pas: Escolta d’un altre poemai fer un Wordle ells mateixos de les paraules que rimen. Posar en comú.

Quart pas: Aquesta tasca es veu novament enriquida plantejant que en petits grups cerquin informació del poeta; un grup elaborarà un Wordle sobre la seva biografia, un altre grup sobre les seves obres, un altre grup sobre emocions i sentiments que desperten les seves obres i un darrer grup sobre el què i sobre quina temàtica s’inspirava el poeta per escriure. S’ha de fer un esforç per cercar les paraules clau.

Cinquè pas: Exposició mitjançant la PDI de cada Wordle Cada grup explicarà a la resta dels companys la informació trobada tenint com a suport visual el seu núvol de paraules clau.

Sisè pas: Autoavaluació

OBJECTIUS

1-Desenvolupar l'habilitat d'escoltar.

2-Identificar les rimes d’un poema.

3-Conèixer un autor.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Comunicació lingüística, Coneixement i Interacció amb l’entorn físic, Cultural i artística, Autonomia i iniciativa personal, Aprendre a aprendre i Competència digital.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Capacitat d’anàlisi de les paraules.

- Escolta atenta d’un poema i discriminació de paraules que rimen.

- Participació activa dins el grup de recerca.

- Compartir la informació amb la resta de classe.

VALORACIÓ

L’ús del Wordle serveix per a motivar i despertar la curiositat sobre les rimes. A més els engresca a cercar la informació per a fer-ne un de propi que llavors hauran de mostrar als companys.

L'accentuació al nostre poble

Títol: L'accentuació al nostre poble
Àrea: Llengua catalana
Ortografia: l’accentuació
Nivell educatiu: 3r cicle de primària
Llengua: Català
URL: http://catala2punt0.blogspot.com.es/2012/03/laccentuacio-al-nostre-poble_1134.html
Descriptors: accentuació, llengua, catalana, català, tercer cicle, sisè, ortografia.
Estratègies didàctiques:
Treball individual o en grups.
Aplicació didàctica: El que podríem denominar exercici inicial serien els coneixements teòrics sobre l’accentuació. A partir d’aquí vaig decidir treballar-la a través de les sessions de notebook, els portàtils dels infants i la pdi.
L’enriquiment és produeix just amb l’entrada dels portàtils per a treballar l’accentuació. Són més entretengudes, participatives i divertides que les activitats del llibre. Un altre enriquiment es produí quan vaig intentar motivar els alumnes amb un joc de recerca d’errades ortogràfiques al nostre poble.
Vam aprofitar el bloc d’àrea per anar penjant les errades que els alumnes trobaven en cartells, rètols, targetes de visita, senyals de trànsit... de sa Pobla i de fora vila. Cerquen errades per tot arreu; i en troben moltíssimes.
El premi no és gaire cosa. Una dècima en el proper examen per cada errada que trobin. Me n’he adonat que no és la dècima de nota allò que els mou, són les ganes de recerca; volen fer veure a tothom que tenen habilitats i que són molt bons accentuant.

Objectius:
Reconèixer les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Conèixer les regles d'accentuació.
Identificar i usar correctament els accents en paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Utilitzar les TIC com a mitjà d'aprenentatge. 

Competències bàsiques :
Competència en comunicació lingüística.
Competència en autonomia i iniciativa personal.
Competència per aprendre a aprendre.
Competència digital i de tractament de la informació.

Criteris d’avaluació:
Identifica les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Coneix i usa l'accent gràfic en les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Classifica paraules en agudes, planes i esdrúixoles.
Aconsegueix un ús correcte i adequat de les TIC.

Avaluació: No es planteja.

Valoració:  Es valorava amb una dècima els alumnes que anaven trobant errades. Les dècimes s’anaven apujant a la nota final de l’examen d'accentuació.

La valoració no pot ser més satisfactòria. Més d’un 90% ha aprovat amb més d’un 8 de nota. És significatiu que a qui havia trobat més errades, no se li podia augmentar la nota perquè ja tenia un 10. Ho recoman a tots. A mi m’ha funcionat.  
Imatge: 

HOMENATGE A JOAN BROSSA

Idioma: Català
Etapa: Primària
Cicle: Tercer
Àrea: Llengua Catalana
Contingut: Poesia
Descriptors (paraules clau): Llengua catalana, Literatura, Poesia, Poesia visual
Estratègies didàctiques: Transmissió de continguts, tècniques col·laboratives i treball individual.
Aplicació didàctica:
Emmarcat a la setmana del llibre i de la lectura que es celebra cada any a l'escola al mes d'abril: realització d'un taller de poesia visual.
Durant la setmana s'organitzarà un taller en el que participaran 10 alumnes del Tercer cicle.
Es partirà de la poesia visual que apareix a la fitxa com a element motivador:
- A continuació, es poden fer les activitats que surten a la proposta didàctica.
- Veure i analitzar altres poesies visuals. Podem fer servir les que surten a la mateixa pàgina web; o bé la pàgina dedicada a Joan Brossa: http://www.joanbrossa.org/index.htm .
- A partir d'aquí creació de poemes visuals: en primer lloc triar un tema -animals, aliments, personatges, l'univers, etc.- que ens servirà per a treballar-ho tota la classe. Desprès, cada alumne agafarà un element d'aquest tema i amb aquesta paraula, utilitzant les diferents tipografies de les lletres que composen la paraula -podem triar i barrejar lletres majúscules, minúscules, cursiva, d'impremta, capital, manuscrita, etc... i aquestes lletres ficar-les cap per avall, al revès, en diagonal...- dibuixarem a llapis l'objecte que hem triat. Desprès es repassen les línies amb rotuladors de traç gruixut i amb molts colors. Ens pot servir com a model la pàgina de Bemboszoo,
- Exposició dels treballs realitzats.
Avaluació: Inclou activitat.
Valoració: Malgrat l'activitat que proposa la pàgina web és bastant completa s'ha intentat enriquir contextualitzant-la dins un marc més ampli com és la Setmana del Llibre, a més s'han ampliat les possibilitats de les activitats amb la finalitat d'augmentar la motivació dels infants.
Imatge:
viu la poesia


ENTENC UNA ENTREVISTA?

COMPRENSIÓ ORAL A TRAVÉS D'UNA ENTREVISTA DEL PROGRAMA "El Convidat"

Idioma
:
Català

Etapa
: Primària

Cicle: 3rCicle EP
Àrea
:Llengua catalana

Continguts
:
Comprensió oral

Adreça
:
http://blogs.tv3.cat/elconvidat.php?catid=2517
Descriptors: (paraules clau):
entrevista, convidat, bojan krkic

Estratègies didàctiques: tècniques col·laboratives i treball indiviual
Aplicació didàctica:
OBJECTIUS:
Conèixer les característiques principals d'una entrevista.
Comprendre un texte oral a partir d'una entrevista real.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
Comunicació linguística.
Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional.
Social i ciutadana.
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:
A través de la web de TV3 podem accedir als vídeos que tenen penjats del programa “El convidat” de l'Albert Om, després de mirar les persones entrevistades i visionar-ne algunes hem triat la del jugador de futbol Bojan Krkic (ex jugador del Barça i una persona jove per tant més proper al alumnes).
Abans de visionar l'entrevista se'ls pot demanar si coneixen a l'entrevistat. Si algun alumne el coneix conta el que sap als altres (si n'hi ha varis ho poden fer per grups). Seguidament se'ls posa l'entrevista, a través de la pissarra digital. Per ser una entrevista d'uns 45' (una mica llarga per ells) i sobretot la primera vegada, el que es pot fer es tallar cada 15' i fer-los preguntes de manera oral. Per acabar i per si volien saber més coses se'ls pot deixar cercar informació a la xarxa sobre l'entrevistat.
Per altres sessions, es podria veure l'entrevista sencera i també es poden fer les preguntes per escrit així tens una nota més específica de cada un.
Avaluació: Clara i concreta
Valoració:
La valoració d'aquesta activitat és molt positiva, ja que és un enriquiment competencial d'una tasca pobra, com pot ser una audició sense imatges i no propera a ells.Es contextualitza la situació, ja que hem passat d'una audició irreal a una entrevista real d'un jove que va començar com ells i veuen com ha canviat la seva vida el fet de ser un esportista d'èlit, però ben centrat i que no li han pujat els “fums” al cap, cosa que pareix que queda molt clara a l'entrevista.
Encara que la pàgina web en qüestió (TV3) pareix en un principi que no té res d'educativa trobam molts de recursos, els quals ho poden ser d'educatius, com els vídeos ja que se'ls hi pot donar moltíssims d'usos.

Imatge: