PARCHÍS ORTOGRÁFICO


POPI


Títol: POPI: Parchís ortográfico para primaria interactivo.       
Idioma: Castellà.
Nivell educatiu: Segon i tercer cicle de primària.

Àrea: Castellà

Contingut: Regles ortogràfiques i parxís interactiu.

Adreça: http//contenidos.educarex.es/mci/2007/29/

Descriptors: Aula Tic, educarex, extremadura, recursos tic, parchís ortográfico.

Estratègies didàctiques: Transmissió de continguts, tècniques col·laboratives i treball individual.

Aplicació didàctica:
L’activitat seleccionada és el parxís ortogràfic, els alumnes tenen varies opcions; repassar les regles ortogràfiques en forma de conte, practicar aquestes regles amb diferents jocs i per últim jugar al parxís amb altres companys.
L’enriquiment comença a partir de la definició d’una regla ortogràfica; per exemple B i V, G i J, H, LL i Y...(aquesta seria la tasca pobre).

Per tal de enriquir esta activitat fem el següent:

Activitats prèvies: Per tal d’introduir l’activitat,  presentem una sèrie de paraules clau de les regles ortogràfiques principals. Els alumnes han de definir-les i adonar-se de que és important com s’escriuen. Intentar veure quina regla segueixen.
Per exemple: Ola-Hola; vaca-baca; calló-cayó...cambiar-canviar, trompeta-tronpeta, cesta-zesta.
Després, en grups de quatre, cada grup s’encarrega de treballar una regla; primer han de dir i escriure totes les paraules que puguen amb eixes lletres per comprovar després si estan ben escrites.

Desenvolupament: En grups, lligen la regla ortogràfica que els ha tocat mitjançant els diferents contes que apareixen i revisen les paraules que havien escrit prèviament. Els alumnes practiquen individualment amb els jocs interactius i d’aquesta forma consoliden l’aprenentatge.
Activitats de tancament: Fem una posta en comú; cada grup explica la seua regla a la resta de la classe i fica exemples dels errors més comuns.
Per últim, juguen al parxís amb el seu grup; d’aquesta forma poden demostrar el que han aprés i competir amb els seus companys, aquesta part és molt motivadora ja que comproven que han aprés i que no fan les faltes que abans feien.

Estratègia utilitzada: Comencem per les respostes i esperem que pensen en les regles i no al contrari (explicar una regla i dir exemples). Treball real en equip; dedicant un temps al treball individual, amb el petit grup (quatre) i finalment amb el gran grup o grup classe, que és on van a sortir dubtes i on vorem les diferents aportacions i el treball individual i del petit grup.
Objectius d’àrea:
- Identificar les regles ortogràfiques.
- Treballar en equip.
- Valorar la llengua (en aquest cas la castellana).

Competències:
- Competència lingüística.
- Competència digital i de tractament de la informació.
- Autonomia i iniciativa personal.

Avaluació:
- Amb el joc del parxís hi ha una avaluació individual i del petit grup.
- Amb la posta en comú valorem la participació, l’expressió oral i el respecte pels altres companys.

Valoració: L’avaluació dels conceptes amb el joc del parxís es fa per part dels alumnes, però el mestre pot anotar els resultats. L’avaluació del grup classe la fa el mestre valorant la participació, l’expressió oral i el respecte del torn de paraula.
Segons Xavier Vilella, aquesta seria una tasca rica, ja que:
- Genera actituds de curiositat i d’interès per la seva resolució.
- presenta la informació inicial usant representacions diverses.
- i facilita l’intercanvi d’aquestes opinions en petits grups, quan juguen al parxís.

 No és el mateix treballar les regles ortogràfiques d’aquesta manera que fer-ho de la forma tradicional, aprenent la regla fora de context.
És més fàcil aprendre amb aquest tipus d’activitat que amb una classe magistral; a més l’ús del recurs tic contribueix amb la part de motivació de l’alumnat, ja que un tema complicat i difícil com són les regles ortogràfiques es planteja d’una forma divertida i atractiva per a ells.

Imatge: