LA LONGITUD

Idioma:castellà
Etapa: 3r cicle Primària
Àrea: matemàtiques
Contingut: les mesures de longitud
Descriptors: Matemàtiques. Tercer cicle. Mesures de longitud
Estratègies didàctiques:Treballar d'una manera més pràctica el SMD
Aplicació didàctica:
En aquest moment estic treballant el SMD amb els meus alumnes i he trobat aquesta activitat. Per tant l'exercici do'n partim és convertir magnituds de mesura, capacitat o pes. La manera que sempre solíem fer era treballar sense massa sentit pels alumnes el canvi de magnituds, per tant el seu enriquiment serà:
1r Els alumnes duran a l'aula diversos recipients, objectes, objectes de l'aula propers a ells per tal de mesurar-los i veure quina magnitud és més útil.
El 2n pas de l'enriquiment serà treballar les activitats proposades a la web. El fet de treballar la conversió amb l'ordinador i un programa més concret serà més enriquidor pels alumnes.
El 3r pas de l'enriquiment és l'ús de la tècnica per treballar amb el grup cooperatiu:
La classe es dividirà en grups heterogenis de 4 on cada component se li assignarà un rol; secretari, material, to de veu i temps.
Repartirem un ordinador a cada nin i obriran l'aplicació. La manera amb que es treballarà serà utilitzant la tècnica "lla pis al centre" que consisteix en que tots els membres decideixin i es posin d'acord en les respostes, una vegada que han arribat a un consens s'ha acabat el xerrar i en silenci han de posar les seves respostes. El fet d'utilitzar el joc de l'ordinador serà una eina més engrescadora.
La activitat proposada de la web té un apartat d'avaluació i a més hi ha un apartat d'avaluació.

Competències:
Tractament de la informació i la competència digital: el fet de treballar amb les diferents mesures i utilitzar el recurs tic treballa sobre tot aquesta competència.
 Competència social i ciutadana es refereix, com en altres àrees, al treball en equip que en matemàtiques adquireix una dimensió singular si s’aprèn a acceptar altres punts de vista diferents al propi, en particular a l’hora d’utilitzar estratègies personals de resolució de problemes.

Objectius d'àrea:
1.       Reconèixer situacions del medi habitual per a la comprensió o tractament de les quals es requereixin operacions elementals de càlcul, formular-les mitjançant formes senzilles d’expressió matemàtica o resoldre-les utilitzant els algoritmes i procediments corresponents, valorar el sentit de les estimacions o dels resultats obtinguts i explicar oralment i per escrit els processos seguits.
 
Indicadors d'avaluació:
­          Estimar la mesura de magnituds de longitud, capacitat i massa fent previsions raonables i contrastant els resultats amb les mesures reals.
­          Utilitzar correctament les unitats de mesura més usuals.
­          Expressar en una mesura les unitats més adequades i convertir-les en altres equivalents.

Avaluació: els alumnes una vegada feta la pràctica de les activitats proposades, han fet els tests de manera individual i els surt una puntuació final dels encerts fets. Per tant és una autoavaluació. Posteriorment quan tot el grup ha acabat la primera activitat comparen els seu resultats i tornen a fer la mateixa activitat però en grup cooperatiu. Així poden discutir les seves opinions i arribar a un consens de quina és la resposta correcta

Valoració: l'enriquiment de la tasca ha estat molt positiva perquè ha millorat molt el seu grau de coneixement de l'ús de les diferents magnituds. A més el fet de treballar a estones amb el grup cooperatiu els ha servit per adonar-se on s'han equivocat.
 Com a proposta de millora pel proper curs. Començaré el tema de les magnituds d'una altra manera, sobre tot més enriquida com aquesta que he duit a terme. Ja que el resultat final ha estat molt millor amb un alt percentatge d'aprovats amb bones puntuacions.

Imatge: