EL CREIXEMENT D'UNA PLANTA


Títol:El creixement d'una planta

Idioma: Català

Nivell educatiu:Primària segon i tercer cicle

Contingut:És una activitat que podriem realitzar en el tema 7 de Medi “Les plantes”.En aquest tema surten diferents explicacions sobre el creixement d'una planta mitjançant aquestes explicacions l'alumne pot observar el creixement de la planta i les seves parts.

Adreça:http://buscantidees.blogspot.com.es/2011/09/les-plantes.html

Descriptors:S'ha d'escriure aquest enllaç per observar el video del creixemnt d'una planta

Aplicació didàctica:Començariem visualitzant l'enllaç anteriorment citat l'enriquiment d'aquesta activitat de visualització de l'enllaç del blog i de les activitats del llibre consistirà en visualitzar les diferents fases del creixement d'una planta i escriure les seves parts.L'enriquiriem de la següent manera:
Desprès d'haver visualitzat el video de l'enllaç del bloc de l'adreça anteriorment citada:
1.- Partirem d'una pregunta tancada la qual el mestre llençarà els alumnes:
COM CREIS QUE CREIXERÀ UNA PLANTA?
Tots els alumnes contestaran la pregunta en un fol?
Seguidament obrirem un debat i demanarem si tenen més preguntes sobre aquest tema?
Ens podriem fer diferents preguntes:
1.- Quin temps tardarà una llegum en créixer?
2.- Quin temps tardarà en sortir les arrels?
3.-Quans de dies tardarà en assecar-se?
4.- Cada quans de dies tardarà a estar la tija completa?
5.- Aquesta planta tendrà fruit?
6.- Aquesta planta tendrà flor?
7.-Quants de centímetres farà?
8.- quan sortirà la primera fulla?
Cada alumne contestarà aquestes vuit preguntes que han sortit d’una conversa amb tot el grup classe.
Revisarem les respostes dels nostres alumnes mitjançant una classe on tots exposaran diverses preguntes
Les respostes seran els coneixements previs que tendran els nostres alumnes .
Experimentació
Partint dels seus coneixements previs realitzarem una experimentació durant tot un mes
Els alumens duran de casa seva un pot ,cotó,diferents llegums,i experimentarem el creixement d'aquestes llegums.
Els alumnes tendran una graella on apuntaran el seguiment del seu treball d’experimentació sobre el creixement d’una planta.
Una vegada passat el mes i transcorregut el treballa d'experimentació:
Els alumnes tornaran a contestar a les vuit preguntes que ens varem fer abans de començar la tasca enriquida i compareran el que sabien abans de realitzar la tasca d'experimentació i el que sabenn ara.
Avaluació: hi ha dos tipus d'avaluació,podem realitzar una avaluació en gran grup tornat a contestar les preguntes desprès d'haver realitzat la tasca enriquida o treball d'experimentació mitjançant una comparació de les respostes d'ara i les anteriors previament contestades.Aquestes preguntes ens servirien per avaluar els seus coneixements
Per avaluar el treball d'experimentació tasca enriquida del creixement d'una planta el mestre pot utilitzar aquesta rúbrica:
Aspectes

FLUIX ACCEPTABLE BE EXCEL·LÈNCIA PUNTUACIÓ
10%
Dur tots els elements necessaris (pot, coto, llegums,) per fer l’experimentació
No ha estat capaç de dur a classe els tres objectes necessaris per realitzar l’exeperimentació ha estat capaç de dur a classe un dels tres objectes necessaris per realitzar l’exeperimentació ha estat capaç de dur a classe dos dels tres objectes necessaris per realitzar l’exeperimentació ha estat capaç de dur a classe els tres objectes necessaris per realitzar l’exeperimentació
30% Graella
Recollida de dades correctament mitjançant la graella durant l’experimentació cada dia que han tengut medi.

No ha estat capaç de recollir les dades correctament mitjançant la graella durant l’experimentació cada dia que han tengut medi.

Ha estat capaç de recollir la meitat de les dades correctament mitjançant la graella durant l’experimentació cada dia que han tengut medi. Ha estat capaç de recollir més de la meitat de les dades correctament mitjançant la graella durant l’experimentació cada dia que han tengut medi. Ha estat capaç de recollir les dades correctament mitjançant la graella durant l’experimentació cada dia que han tengut medi.


40% Preguntes
Si és capaç de formular-se preguntes i donar resposta a les preguntes formulades sobre el creixement d’una planta

No és capaç de formular-se preguntes ni donar resposta a les preguntes formulades sobre el creixement d’una planta Si és capaç de formular-se una pregunta i donar resposta a les preguntes formulades sobre el creixement d’una planta Si és capaç de formular-se més d' una pregunta i donar resposta a les preguntes formulades sobre el creixement d’una planta Si és capaç de formular-se moltes (vuit) preguntes i donar resposta a les preguntes formulades sobre el creixement d’una planta
20% Presentació
Si hi ha una portada,un índex,les preguntes inicials,la graella,les preguntes contestades de nou i un dibuix de la planta.

No hi ha totes les parts i en falta més d'una:
una portada,un índex,les preguntes inicials,la graella,les preguntes contestades de nou i un dibuix de la planta.
No hi ha totes les parts i en falta una:
una portada,un índex,les preguntes inicials,la graella,les preguntes contestades de nou i un dibuix de la planta.
Hi ha totes les parts:
una portada,un índex,les preguntes inicials,la graella,les preguntes contestades de nou i un dibuix de la planta.
Hi ha totes les parts i està net i amb un dibuix:
una portada,un índex,les preguntes inicials,la graella,les preguntes contestades de nou i un dibuix de la planta.

Valoració:L'enriquiment de l'activitat ha consistit en que a partir d'una visualització d'un recurs TIC allotjat a YouTube hem llençat una pregunta els nostres alumnes i ens hem formulat més preguntes les hem contestades i hem pogut saber els coneixements previs que tenien els nostres alumnes.En lloc de realitzar les activitats del tema del llibre de Medi sobre el creixement d'una planta hem realitzat una experimentació on els alumnes han observat mitjaçant l'experimentació directe el creixement d'una llegum.Hem enriquit l'activitat i hem treballant diferents àrees i diferents blocs del curriculum.