OPERACIONS AMB FRACCIONS

Títol:  Operaciones con fracciones (Usa las TIC... en matemáticas)
Idioma: Castellà
Nivell educatiu: 3r cicle d'EP
Àrea: Matemàtiques
Contingut: Operacions amb fraccions. Càlcul.
Adreça: 
Estratègies didàctiques: 
Transmissió de continguts, tècniques col·laboratives, treball individual.

Aplicació didàctica:
Aquesta web és per treballar tot el càlcul de fraccions. Es pot accedir a ella des de la pàgina Usa las TIC... en Matemáticas, on es pot trobar nombrosos enllaços a altres webs per treballar tots els continguts de l'àrea a primària, seqüenciats per cicles.
Aquesta web es treballarà de dues formes: individual i col·lectiva.

Aplicació individual:
Cada alumne ha d'anar clicant sobre cada un dels 6 apartats per ordre.
Quan està dins l'apartat:
1r Clica sobre la pissarra per repassar la regla.
2n Clica sobre l'apartat REPRESENTA o CALCULA per practicar la mecànica.
3r Clica sobre l'apartat SOLUCIONA PROBLEMAS per resoldre els 2 o 3 problemes que apareixen com a aplicació de la mecànica que sap.

Aplicació col·lectiva:
1a En grups de 3 han de solucionar els problemes, que el mestre posa a la PDI, en el seu quadern. Després l'alumne designat surt a solucionar-ho a la PDI utilitzant l'apartat ZONA DE CÁLCULO i es corregeix entre tota la classe. Una vegada resolt el problema, cada grup n'escriu una pregunta nova i es posen en comú (enriquiment).
2a Càlcul mental: Es van posant a la PDI els apartats EL RÁPIDO i durant el temps que marca el joc els alumnes calculen mentalment el resultat i l'anoten en el quadern. Quan s'han acabat els exercicis, el mestre designa a distints alumnes perquè diguin la resposta i es corregeixen entre tots.
 
Enriquiment en grup:
Una vegada hem resolt els problemes que apareixen a cada apartat, cada grup ha de redactar 2 de nous (de distints apartats), seguint l'exemple dels anteriors però sobre situacions del seu entorn o de la seva vida quotidiana. I els ha de resoldre per comprovar que estan ben fets. El mestre va passant i els hi aporta nous canvis sobre la pregunta o afegint dades innecessàries. Els nous problemes es redacten en un full d'OpenOffice Writer per poder-los mostrar a la PDI i que tot l'alumnat els resolgui en la següent sessió.

Estratègies d'enriquiment utilitzades:
Context proper a l'alumnat en l'elaboració dels nous problemes. Afegir més dades per afavorir la lectura comprensiva. Canviar la pregunta perquè s'hagi de justificar el canvi. Treball en petit grup i en gran grup, afavorint la participació d'els alumnes NESE o amb dificultats en aquesta àrea.
 
Competències que es treballen:
Durant les 3 sessions que pot durar i el tipus de feina es treballen principalment les següents competències: Comunicació lingüística, matemàtica i la del tractament de la informació i digital.

Indicadors d'avaluació:
Durant el treball farem servir 2 indicadors: L'observació del treball de grup fixant-nos en la participació de tots els alumnes que el componen i la resolució dels nous problemes plantejats per cada grup.

Avaluació:
La primera avaluació la realitzaran els mateixos alumnes de cada grup (autoavaluació) donant-se ells mateixos una puntuació quan els altres resolguin els nous problemes que han ideat, valorant la dificultat, la realitat i la comprensió.
La segona avaluació la realitza el mestre en 2 aspectes: la feina de cada grup, la capacitat de resoldre els problemes nous per cada alumne (individual) i l'expressió escrita en els nous enunciats.

Valoració:
Avantatges:
Permet el treball en grup i l'individual.
Repassa tot el càlcul de fraccions.
Es treballa el càlcul escrit i mental.
L'alumne pot comprovar si ha anotat el resultat correcte a cada activitat individual que fa o modificar-lo si s'equivoca.
Permet modificar la metodologia i realitzar les activitats sobre la PDI de l'aula.
Cada alumne pot seguir el seu ritme de càlcul i el mestre dedicar-se als que tenen més dificultats.
Inconvenients:
Problemes tècnics d'accés a Internet amb els netbooks.
No permet una avaluació clara per part del mestre de cada alumne.
Els alumnes que no segueixen les passes indicades o que es boten activitats.
Valoració de l'enriquiment:
Afavoreix la proximitat de les fraccions a l'entorn de l'alumne.