Refuerza y amplia tus matemáticas


Idioma: Castellà
Etapa: Primària- ESO
Cicle: 3rCicle-ESO
Àrea: Matemàtiques
Continguts: Matemàtiques: Nombres i operacions; equacions; problemes.
Descriptors: (paraules clau): Exercicis matemàtiques
Estratègies didàctiques:
· Tècniques col·laboratives
· Treball individual
Aplicació didàctica:
OBJECTIUS:
· Automatitzar els procediments pel càlcul de percentatges.
· Construir estratègies per al càlcul ràpid de percentatges d'ús freqüent.
· Resoldre problemes de percentatges.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
· C. Matemàtica
o Buscar en l'enunciat d'un problema les dades necessàries per resoldre-ho.
· C. Tractament de la informació i competència digital
o Calcular percentatges amb calculadora.
· C. Aprendre a aprendre.
o Comprendre, analitzar i resoldre problemes.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
· Resolució de problemes relacionats amb percentatges.
Desenvolupament de l’activitat:
Aquest recurs ho he utilitzat per introduir en 6è de Primària el tant per cent (%) d’una quantitat.
Seguint els passos de Xavier Vilella, el primer que vaig fer és plantejar una tasca d'anàlisi competencial, és a dir, si l'alumne sabria calcular el tant per cent d'una quantitat. Per a això vam fer exercicis de trobar el tant per cent en la PDI amb exercicis interactius.
Una vegada que l'alumne ha adquirit la pràctica de trobar el tant per cent d'una quantitat passem al següent pas, enriquir la tasca pobre.
Per enriquir la tasca vaig utilitzar el recurs web en l'apartat de problemes, l'opció de descomptes. Contextualitzem la recerca del tant per cent amb la resolució de problemes reals. Aquesta tasca es fa en grup, de manera que es discuteix el procés que s'ha de seguir per resoldre el problema. El primer grup que ho resol és el que surt a la PDI a realitzar el problema.
Avaluació: Clara i concreta
Valoració:
És un recurs molt útil per enriquir activitats pobres amb la resolució de problemes contextualitzats.
Als alumnes quan els planteges les tasques de resoldre problemes com un repte, el procés d'ensenyament aprenentatge ho viuen d'una altra manera, i si a més els poses situacions reals li veuen una utilitat a l'esforç que realitzen. El treball en grup els motiva bastant, ja que, s'ajuden mútuament i a més posen en comú tots els seus coneixements para arribés a una mateixa solució.
És molt positiu treballar de forma contextualitzada les matemàtiques perquè les fas més reals.