EL NOSTRE COS

Títol: El nostre cos.

Idioma: Castellà.

Nivell educatiu: 3r Cicle de Primària.

Àrea: Coneixement del Medi.

Contingut: Aparell circulatori, respiratori, digestiu, excretor i reproductor, sistema esquelètic i muscular, i sistema nerviós.
Pàgina on es pot treballar quasi tot els temes referents al cos humà per a un nivell de tercer cicle de primària, ja que ofereix una gran quantitat d'explicacions de cada aparell molt completa amb les imatges corresponents.


Estratègies didàctiques:
Treball en grup i tècniques col·laboratives.

Aplicació didàctica:
Al tercer trimestre ja haurem treballat tots els aparells del nostre cos. Per aconseguir un enriquiment d’aquesta tasca i que no sigui sols una transmissió de coneixements, prepararem com un concurs per grups, així hauran de col·laborar entre ells.
Entre tots prepararem preguntes sobre el nostre cos, així com: perquè orinem, o perquè ens puja la febre quan estam malalts, o quina funció tenen els ronyons o el fetge,...etc, preguntes interessants que els hi vagin sorgint segons les seves curiositats. Aquestes preguntes les classificarem en cinc aparells. D’aquesta manera, se li assignarà un aparell a cada grup, i aquest haurà de cercar la resposta amb el material amb el que hem treballat a l’aula i la pàgina de la que farem ús.
Aquesta activitat ens servirà com activitat de reforç o consolidació de continguts. Així, començarem formulant les preguntes a l’aula, quan acabem anirem a l'aula d'informàtica per que els alumnes, per grups, cerquin, explorin i responguin les preguntes que formularem entre tots. Així, la metodologia que utilitzarem serà més motivadora per els alumnes, on podran treballar continguts mitjançant les TICs.
A més a més, la pàgina ofereix uns enllaços molt interessants de pàgines on poder cercar informació de diferents continguts relacionats amb els aparells del nostre cos.
L’avaluació consistirà en valorar les respostes i conclusions de les preguntes formulades, i en l’observació dels alumnes en el desenvolupament de l’activitat en grup. És valorarà que cooperin entre ells, que sàpiguen utilitzar les estratègies de recerca d’informació i les eines més adients, i saber organitzar i distribuir-se la feina entre els membres del grup. A més es donarà una fitxa d’autoavaluació sobre com valoren ells com ha funcionat el grup.
Els objectius principals de la realització d’aquesta tasca és que coneguin el funcionament dels aparells dels nostre cos, així com les parts i òrgans de cada aparell i les seves funcions principals, així com també que sàpiguen desenvolupar una tasca de recerca i exposició de la informació recollida, repartir feines, treballar en equip, cooperar amb els companys i gaudir del treball en grup.
Pel que fa a les competències bàsiques, podríem dir que treballam la competència comunicativa lingüística i audiovisual, el tractament de la informació i competència digital, la competència d'aprendre a aprendre, i la competència d'autonomia i iniciativa personal.

Avaluació: L’avaluació de la tasca l’ha feta la mestra tutora mitjançant l’observació, i aquesta ha estat molt positiva. I la pàgina utilitzada, a més d’altres pàgines de recerca, han sigut molt útils per desenvolupar l’activitat, és a dir, els recursos TIC han estat ben gestionats per part dels alumnes i han sigut la eina principal per la realització de l’activitat.

Valoració: És una pàgina molt completa per treballar els aparells del nostre cos, amb una explicació molt detallada amb les imatges de cada òrgan. A més disposa de un apartar per fer pràctiques de laboratori, on explica cóm, on, i quin material necessitem.

Imatge: